Ekonomy

Cenník účtovných služieb platný od 1.1.2022

Spracovanie jednoduchého účtovníctva:
Neplatiteľ DPH – jeden účtovný zápis v denníku a evidenciách* 0.70€
Platca DPH – jeden účtovný zápis v denníku a evidenciách* 0.90€
Spracovanie podvojného účtovníctva:
Neplatiteľ DPH – jeden účtovný zápis v účtovnom denníku a evidenciách* 0.90€
Platca DPH – jeden účtovný zápis v účtovnom denníku a evidenciách* 1.00€
Spracovanie miezd:
Spracovanie miezd zamestnancov – mesačný paušál: 12.00€
Spracovanie mzdy zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere mesačne 7.00€
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o vykonaní práce 7.00€
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študenta 7.00€
Mesačný prehľad o DZZČ 5.00€
Ročné hlásenie k DZZČ za každého zamestnanca po 4,00 Eur 4.00€
Ročné zúčtovanie dane zamestnancov - za každého zamestnanca 5.00€
Prihlášky, odhlášky do SP a ZP 1.00€
Spracovanie daňových tlačív:
Daňové priznanie k DPH štvrťročné 20.00€
Daňové priznanie k DPH mesačné 10.00€
Súhrnný výkaz k DPH štvrťročný 10.00€
Kontrolný výkaz k DPH štvrťročný 30.00€
Kontrolný výkaz k DPH mesačný 10.00€
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel/1 vozidlo 5.00€
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A 25.00€
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B 80.00€
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - mikro UJ 200.00€
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb - mala a veľká UJ 280.00€
Ostatné položky:
Spracovanie štatistických výkazov / 1 strana číselných údajov 5.00€
Vyplnenie tlačív pre banky a iné inštitúcie/ podľa náročnosti 3.00€ - 10.00€
Spracovanie predbežnej Súvahy a Výkazu ziskov a strát pre banky a iné inštitúcie za aktuálny rok 20.00€
Vypracovanie zmlúv (okrem pracovnoprávnych) / 1 strana textu 4.00€
Spracovanie účtovných smerníc cena za jednu A4 stranu 5.00€
Vypracovanie a vyplnenie iných tlačív a dokumentov/ podľa náročnosti 3.00€ - 15.00€
Spracovanie žiadostí a výkazov v období pandémie/ 1 strana 5.00€

* Evidencia: účtovný denník, peňažný denník, došlé faktúry, odoslané faktúry, evidencia majetku, skladová evidencia, pokladňa, banka, interné doklady, rôzne evidencie